Geschil tussen octrooihouder en exploitatie-BV explodeert

Opdrachtgever: Eiser

Branche: Tandzorg

Op grond van een gerechtelijk vonnis is een octrooihouder schadeplichtig jegens de Exploitatie B.V. van eiser. De eiser schakelt Nederhof in voor de berekening van haar schade van gederfde geldstromen. De complexiteit zit ‘m met name in het feit dat de exploitatie van het betreffende zorgproduct door alle partijen als zeer kansrijk wordt beoordeeld, maar dat er geen referentie- onderneming of referentie-product op de markt voor handen is. Er zijn slechts aanloopverliezen gemaakt. Nederhof baseert zich op marktinformatie in bredere zin, beoordeelt de door partijen zelf onderbouwde inschattingen en baseert zich op de historisch door de bestaande exploitatie gerealiseerde successen.

Nederhof rapporteert haar bevindingen. Haar rapport wordt door de eiser in de schadestaatprocedure ingebracht.